Obchodní
podmínky

Úvodní ustanovení

Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem hotel. Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.
Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) Joy Hotel, Háj 175, 43191 Loučná pod Klínovcem, upravují vzájemný smluvní vztah mezi hotelem a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen „klient“).

Článek I. – Předmět smluvního vztahu
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II. – Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah mezi klientem a hotelem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany hotelu. Hotel se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen „pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit hotelu smluvenou cenu.

Článek III. – Objednávka pobytu, cena a platba
3.1 Objednávka pobytu
• telefonicky: +420 739 795 910
• e-mailem: info@hoteljoy.cz
• prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách: www.hoteljoy.cz

3.2 Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny hotelu na základě stanoveného ceníku hotelu.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny v aktuálně platném katalogu, cenících, nabídkových listech nebo na www.hoteljoy.cz
Změna služeb a cen v katalogu uvedených je vyhrazena.

3.3 Úhradu klientem objednaných a hotelem potvrzených služeb provádí klient formou zálohové platby a doplatku.

Způsoby platby
• platba v hotovosti
• platba platební kartou (Visa, Maestro, Euro Card, Master Card, American Express, Diners Club, JCB)

V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu v hotelu, hotel má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek IV. – Základní práva a povinnosti zákazníka
4.1 Práva zákazníka: a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách, c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI, d) právo na reklamaci vad

4.2 Povinnosti zákazníka: a) poskytnout hotelu součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů, b) bez zbytečného odkladu sdělovat hotelu své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, c) převzít od hotelu doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy hotelu oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek

Článek V. – Základní povinnosti hotelu
a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

Článek VI. – Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen
a účast stornována ke dni, kdy je písemnou či ústní formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / storno poplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (storno poplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (storno poplatků).

Stornovací poplatky
• 10 a více dní před nástupem – 0%
• 10 – 5 dní před nástupem – 50%
• 5 a méně dní před nástupem nebo nenastoupíte-li vůbec – 100 %

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2 lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek za neobsazené lůžko ve výši ceny ubytování druhé osoby ve 2 lůžkovém pokoji.

Článek VII. – Využití osobních údajů
Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Článek VIII. – Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2021 a ruší všechny předchozí platné podmínky.
Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto podmínek zůstávají v platnosti a řídí se podmínkami platnými v době jejich vzniku.

KONTAKT

Otevírací doba pro veřejnost (restaurace, venkovní prostory): PO-NE 12:00 - 22:00

Adresa

Háj 175
43191 Loučná pod Klínovcem

Email

info@hoteljoy.cz
social@hoteljoy.cz

Telefon

+420 739 795 910

CILIAS Solution a.s. | IČO: 03323285 | Sokolská 1605/66, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha

info@hoteljoy.cz +420 739 795 910